start Informacja o Projekcie
Informacje o Projekcie
Informacja o Projekcie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 lipca 2009 14:33

Dnia 1 czerwca 2009 roku Fundacja Idealna Gmina rozpoczęła realizację projektu o nazwie:

" Akademia Umiejętności Animatora – Inicjatywy Obywatelskie"

Projekt realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt stawia sobie za cel dostarczenia wiedzy i umiejętności animatorom lokalnym zamieszkującym powiat olsztyński, ostródzki, nidzicki i działdowski, przez udział w szkoleniach, treningach i warsztatach, tak by stały się początkiem zmian oraz zaktywizowania mieszkańców wyżej wymienionych regionów. Chcielibyśmy aby efektem prac animatorów były opracowane i napisane nowe projekty, które będzie można złożyć w instytucjach ogłaszających konkursy.

Odbiorcą projektu będą osoby wybrane z lokalnych społeczności wiejskich (animatorzy), działające lub chcące działać na rzecz mieszkańców wsi w czterech ww. powiatach, którzy wyposażeni zostaną w nową wiedzę, kompetencje i umiejętności na temat aktywizowania mieszkańców danego regionu do większego zaangażowania w sprawy publiczne.


W Akademii Umiejętności Animatora przygotowaliśmy cykl warsztatów, szkoleń i treningów, których tematyka obejmować będzie:

 • Podniesienie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji animatorów
 • Rozpoznanie i diagnozowanie problemów lokalnych
 • Strategii mobilizowania społeczności lokalnych do podejmowania działań
 • Szkolenia z zakresu pracy metodą projektową- „od pomysłu do projektu” ;
 • zarządzanie projektem, gdzie i jak znaleźć pieniądze na projekt, jak rozliczać się z dotacji
 • Wykorzystanie logiki myślenia projektowego do rozwiązywania problemów lokalnych
 • Przygotowanie indywidualnych konsultacji dla animatorów


Treningi kompetencji psychospołecznych obejmą:

 • warsztat motywacyjny
 • budowanie postawy asertywnej
 • komunikację interpersonalną
 • autoprezentację
 • rozwiązywanie konfliktów i negocjacje


Oprócz treningów odbędą się warsztaty - Akademia Umiejętności Animatora- prowadzone w module podstawowym oraz dla zaawansowanych.

Moduł podstawowy warsztatów- Akademia Umiejętności Animatora

 • Animatorzy zostaną przygotowani do rozpoznawania potrzeb lokalnego środowiska
 • Zapoznają się z narzędziami analizy problemów
 • Dowiedzą się czym jest i jak stosować analizę SWOT
 • Poznają strategie mobilizowania społeczności
 • Przybliżona zostanie rola animatora
 • Dowiedzą się jak napisać projekt, jakie są cechy charakterystyczne dobrego projektu
 • Zostaną im przybliżone zasady, wytyczne oraz kryteria różnych dostępnych dotacji (w ramach PO FIO, POKL, PROW, FWW i innych)
 • Omówione zostaną również źródła finansowania projektu


Moduł dla zaawansowanych -Akademia Umiejętności Animatora

 • Zarządzanie projektem, w tym wybór metody i organizacji prowadzenia projektu, kierowanie zespołem, reorganizacja harmonogramu
 • Administrowanie i obieg dokumentów, czyli między innymi przygotowywanie umów, dokumentacja dotycząca zatrudnienia, przejazdów, kosztów pośrednich, PEFS, przygotowanie wniosku o płatność, zasady dokonywania kontroli
 • Przepływy finansowy np. pomiędzy partnerami, gdzie animatorzy dowiedzą się zasad obowiązujących przy harmonogramie płatności, sprawozdawczości finansowej, rozliczania wydatków, kwalifikowalności kosztów
 • Monitoring i ewaluacja projektu w tym przygotowywanie sprawozdań i zbieranie danych, ocena ryzyka, kontrola realizacji w oparciu o wskaźniki, zasady ewaluacji.
Czas trwania projektu: od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2010 roku.

 


Szukaj na stronie

PO FIO

Ta strona internetowa jest prowadzona w ramach Projektu "Akademia Umiejętności Animatora - inicjatywy obywatelskie" wspófinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich